ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
ทำบุญตักบาตร ในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2560  ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2560 ณ หอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. การทำบุญตักบาต จะแบ่งพระสงฆ์ออกเป็น 3 สาย สายละ 3 รูป