ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี,อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา,ผู้ข่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีและคณาจารย์คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รวมน้ำใจมอบสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยพิบัติประเทศลาว #สานรักจิตอาสา # อ่านเพิ่มเติม >>>
-ขอบพระคุณข่าวจากอาจารย์ณัฐพงษ์ ราชมี