วันที่ 1  สิงหาคม 2561 เวลา 09.09 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก  ของครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของคณะครุศาสตร์  โดยมีการจัดอบรมทั้งหมด 3 รุ่น   ซึ่งกิจกรรมเต็มไปด้วยเนื้อหา และความสนุกสนานของผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่าง อ่านเพิ่มเติม >>>