เมื่อ เวลา 13.49 น. วันที่ 31 กรกฎาคม  2561  ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการสร้างสำนึกพลเมืองเยาวชนในสถานศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยสำนักกิจการนักศึกษาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า โดยมีผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างพร้อม อ่านเพิ่มเติม >>>