วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำบุคลากรและนักศึกษาเป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีรำบวงสรวงเมืองร้อยเอ็ด งาน “เล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี” ณ บริเวณเกาะกลางบึงพลาญชัย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการก่อตั้งเมืองร้อยเอ็ด เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีต่อประชาชน ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ตลอดจนเพื่อส่งเสริม เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีประชาชนชาวร้อยเอ็ดเป็นผู้รำจำนวน 11,101 คน อ่านเพิ่มเติม >>>