วันที่16 กรกฎาคม 2561  เวลา 09.09 น. อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  เป็นประธานในอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูระยะเข้าสู่วิชาชีพตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระศักดิ์  ดาแก้ว   กล่าวรายงานในการจัดโครงการครั้งนี้  พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลป์ ร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง.. อ่านเพิ่มเติม >>>