อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (6กรกฎาคม 2561) อ่านเพิ่มเติม >>>