สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน กลุ่มครูและนักเรียน ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (9 กรกฎาคม 2561)  อ่านเพิ่มเติม >>>