วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.19 น. อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการ “การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้นค่าของหลักสูตร”   ณ ห้องประชุมกันเกรา  ชั้น 3  ศูนย์ฝึกประสบกาณณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เกิดความรู้ความเข้าใจ  ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วย ในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย สามารถพัฒนานักศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพแลัประสิทธิผล  โดยได้เรียนเชิญ ท่านาอาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และอาจารย์ลลิตา  พิมทา  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการครั้งนี้ มีอาจจารย์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก… อ่านเพิ่มเติม >>>