สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร(โรงเรียนชาวนา) กิจกรรมศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์การเรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ซแรย์อทิตยา อำเภอสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ อ่่านเพิ่มเติม >>>