อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนาและโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ สนองพระราชดำริ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี อาจารย์สุกัลยา รัตนศรีวงษ์ เจ้าพนักงานการเกษตร ระดับชำนาญงาน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด บรรยายเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพยุวเกษตร ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพยุวเกษตร ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร รุ่นที่ 1 กลุ่มครูและนักเรียน ในเขตจังหวัดรอยเอ็ด และรุ่นที่ 2 กลุ่มอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>