เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 อาจารย์ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวเปิดโครงการเปิดโลกธุรกิจสู่อาซียน ครั้งที่ 3 จัดโดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>