โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>