เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมลงนามความร่วมมือกับ Mr. Yoshinori Tanigawa ผู้อำนวยการ Shimane Rehabilitation College ประเทศญี่ปุ่น ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ การพัฒนาหลักสูตรด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ, ภาษาญี่ปุ่นและการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการร่วมกันระหว่างสองสถาบัน โดยมีอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์, อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา, อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา, อาจารย์ ดร.พิทักษ์  พลคชา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและสื่อดิจิทัล ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ ณ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>