เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร จากสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายเรื่องการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอบโจทย์ประเทศ 4.0 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาแนวทางการปรับการเรียนการสอนกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ให้คลอบคลุมองค์ความรู้และทักษะทางด้านดิจิตอล ณ ห้องประชุมมันปลา ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>