เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรเฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด,อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ,อาจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 24 แห่ง เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการกิจกรรมทางด้านวิชาการ และเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่ครูและนักเรียน ให้มีการดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>