เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์ อธิจันทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ นำนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจีนจำนวน 7 คนและสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจจำนวน 1 คน รวมจำนวน 8 คน ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ GuiZhou Education University สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อรับฟังโอวาทก่อนการเดินทาง ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561 ณ GuiZhou Education University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้นักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ด้านภาษาและวัฒนธรรม ไทย-จีน และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>