เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. การุณ พงศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบีดฝ่ายพัฒนานักศึกษา และบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 28ประจำปี 2561 สืบสานงานบุญเดือน ตามวิถีวัฒนธรรมชาวอีสาน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2561 บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย อ่านเพิ่มเติม >>>