เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 06.09 น. ที่บริเวณหน้าอาคารหอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>