มื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย องค์การนักศึกษา ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มันปลาเกมส์” ครั้งที่ 18 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มี นายชัชชา บุญสะอาด นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อ่านเพ่ิมเติม >>>