วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสถาบันจัดการความรู้ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมการสอบ ONET ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนาราชภัฏ โดยกิจกรรมนี้มีนักเรียน ม. 6 เข้าร่วมกิจกรรมรับความรู้จำนวนประมาณ 400 คน อ่านรายละเอียด >>>