เมื่อเวลา 09.39 น. ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ณ ห้องประชุม  A ชั้น 9  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 5 ธันวาคม 2550
โดยมีคณาอาจารย์  คุณครู ร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก… อ่านเพ่ิมเติม >>>