ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สำหรับการทำหน้าที่ตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ขอร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับความรู้ความสามารถของนักเรียน และคูณครูผู้ฝึกซ้อม ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนและผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่ให้การส่งเสริมด้วยดีเป็นลำดับมา อ่านเพิ่มเติม >>>
-ขอบพระคุณข่าวและภาพข่าว จากอาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด