วันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 09.09น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  กล่าวต้อนรับ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อำนวยการกองแผน ผู้เข้าร่วมอบรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในเรื่องของแนวทางการจัดทำคำของบประมาณและแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา เพื่อความยั่งยืน  บรรยายโดย
คุณดรงรัตน์  กล้าหาญ  ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางในการจัดทำแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อไป อ่านเพ่ิมเติม >>>