วันที่ 19  มกราคม 2561 เวลา 09.09น.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ ประธานเปิดโครงการ”การให้ความรู้ กำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ( Quality Improvement Plan ) ระดับหลักสูตร” ประจำปีการศึกษา 2560   ณ  ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมจำนวนมาก  ทั้งนี้มีวิทยากรทีี่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ได้แนะนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีแนวทางที่จะดำเนินการตอบโจกย์ประกันคุณภาพได้เป็นอย่างดี อ่านเพิ่มเติม >>>