เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน ภายใต้ชื่อ กีฬาสายสัมพันธ์สาธิตฯ เกม ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีอาจารย์ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา และมีอาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและรักในการออกกำลังกายให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อ่านเพิ่ม....