เมื่อวันที่ 19-20 พฤษจิกายน พ.. 2560 ที่ผ่านมา ท่าน อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากรของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และประชุมหารือเพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับตัวแทนผู้บริหารจากSam Houston State University ได้แก่ Prof.Dr.Stacy Edmonson, Dean of College of Education และ Prof.Dr.Debra Price, Associate Dean of Graduate Program ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี อ่านรายละเอียด >>>