เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 1 (นักศึกษาชั้นปีที่ 5) ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2560 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด และมีอาจารย์รุจิเรข  บุญกาพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กล่าวรายงาน ภายในงานมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการผลงานสื่อการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชาและมีการนำเสนอโดยตัวแทนสาขาวิชาละ 1 ท่าน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หรือ การฝึกสอน เป็นหัวใจของการเรียนรู้วิชาชีพครู งานครูเป็นงานอาชีพเฉพาะหรือเป็นวิชาชีพชั้นสูง ผู้ศึกษาควรจะได้ฝึกงานในหน้าที่ครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อหาประสบการณ์และเกิดทักษะในวิชาชีพโดยแท้จริง อ่านเพิ่มเติม >>>