เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 9209 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 โดยมี อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดพร้อมกับแนะนำผู้บริหาร ประธานหลักสูตรและให้แนวทางในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคคลภายนอกที่จะศึกษาต่อและเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาเก่าในการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อเร่งรัดการสำเร็จการศึกษา อ่านเพิ่มเติม >>>