มื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ การให้ข้อมูลเชิงเตือนภัยเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติและโครงการ Work and Travel ขึ้น โดยมี ท่าน ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและรณรงค์/ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ความรู้เตือนภัยแก่แรงงานไทย สตรีไทย เยาวชน และนิสิต/นักศึกษา เกี่ยวกับขั้นตอนการในการเตรียมตัวก่อนตัดสินใจเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ รู้เท่าทันและหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์หรือการค้าแรงงานข้ามชาติ ทั้งนี้มีนักศึกษา สนใจเข้าร่วมจำนวน 170 คน โดยนักศึกษาจะได้ร่วมกันรับฟังบรรยายเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ และ Work and Travel
อ่านเพิ่มเติม >>>