วันที่ 2  พฤษภาคม  2560  เวลา 09.29 น.  ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี ดร.วิชิต กำมันตะคุณ เป็นประธานโครงการอบรมเครือข่ายผู้นำนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2559  ณ ห้องกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>