วันที่ 5 เมษายน  2560  เวลา อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ  รองอธิการบดีเป็นประธานโครงการจัดการความรู้พัฒนาเทคนิค Coahing and Mentoring เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ 4-7 เม.ย.60  ณ  บ้านกำเนิดพลอยรีสอร์ท  ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร  โดยมีท่านวิทยากร คือ ท่านดร.ดุษฎี  โยเหลา อ่านเพิ่มเติม >>>