โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นเชิงปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโดย ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>