คณะนิติรัฐศาสตร์จัดโครงการสัมมนาข้าวหอมมะลิสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุ่งกุลาร้องไห้กับการแข่งขันในกลุ่มประชาคมอาเซียน  วันที่ 3 เมษายน  2560 เวลา 13.00 น. ณ  ห้องประชุม 9A  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5  ธันวาคม 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รายละเอียดเพิ่มเติม >>>