วันที่ 3  เมษายน  2560 เวลา 09.00 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี ดร.วิชิต กำมันตะคุณ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปี 2559  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ณ  ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>