โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำ 2560  ณ  อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>