วันที่สองของการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการสู่เส้นทางสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่สองของการจัดโึครงการโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนมาก อ่านรายละเอียด >>>