วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี ดร.วิชิต กำมันตะคุณ  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการสู่เส้นทางสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>