เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>