โครงการ "พี่สู่น้อง เล่าสู่กันฟัง" สาขาวิชาการบัญชี รุ่นพี่บอกเล่าประสบการณ์ การฝึกงานในสำนักงานสอบบัญชีให้รุ่นน้องได้เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง....เป็นนักบัญชีต้องมีวินัย รู้หน้าที่ ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน รอบคอบ มีมารยาทและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี