สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: การสร้างเสริมสุขภาพภูมิปัญญาด้วยการแปรรูปสมุนไพรและนวดแผนไทย วันที่ 2 มีนาคม 2564

ภาพโดย :  AJ Arunrat