วันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30น. ผู้ช่วยศาตราจาย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิจประมุข ตันตยาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ทั้ง Onsite และ Online ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด