วันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 09.09 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางพัฒนาหลักสุตรรูปแบบ modular Curriculum ภายใต้กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฎกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภักร้อยเอ็ด