12 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลสะท้อนผลและระดมความคิดของทีมงานนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โครงการการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19

ภาพโดย : Kriangsak Srisombut