คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์” เพื่อคัดเลือกทีมนักศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น (The Best) จำนวน 1 กลุ่มยอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จาก 7 ทีม ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น (The Best) ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือต้มแม่บ้านเก่าน้อยสามัคคี ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะกรรมการพิจารณา ประกอบด้วย คุณวิษณุ ชนไฮ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 11 หน่วยสถาบันการเงินชุมชน คุณศิวะโอม พึ่งสาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตร้อยเอ็ด ธนาคารออมสินเขตร้อยเอ็ด และอาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมกันเกราชั้น3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด