วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา  09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผ่านการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System)การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 การสืบสาน รักษา และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประเด็นที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมของทุกภาคส่วน และประเด็นที่ 3 การพัฒนาองค์กรและการบริการทางวัมนธรรม ซึ่งในประเด็นที่ 3 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง และกรมส่งเสริมวัมนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จะร่วมดำเนินการร่วมกันในการจัดโครงการ กิจกรรมด้านวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดทุนทางวัฒธรรมในพิธีได้รับเกียรติจากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามดังดล่าว พร้อมทั้งให้ข้อคิดและการเตรียมการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย โดยใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน และใช้การบูรณาการองค์ความรู้วิชาการที่สอดรับกับบริบทของพื้นที่ในทุกมิติเป็นตัวขับเคลื่อน ทั้งนี้ได้กำหนดแผนปฏิบัติการที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจะดำเนินการทันทีเมื่อผ่านพ้นวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ผ่านการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5  ธันวาคม 2550   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด