วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30-15.30 น. ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่แก่องค์การนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและตัวแทนองค์การนักศึกษาภาคปกติรับฟังโอวาทและแสดงความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย