ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 5) ประจำภาคปลาบ ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ลานชั้น 1 ตึกครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด