วันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดร.วิชิต กำมันตะคุณ นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถวายต้นกัณฑ์หลอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในงานมหาทานบารมีประเพณี บุญผะเหวด รายละเอียด >>>