สำนักประสานงาน มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในปนะเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าพบปะหารือ ในการพัฒนาการให้บริการนักศึกษาที่บกพร่องทางการเห็น มีภารกิจด้านกางส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษา พิการทางการเห็นเรียนร่วมระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ได้รับบริการด้านสนันสนุนการศึกษาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ตามความต้องการจำเป็น ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
>>>ดูภาพเพิ่มเติม<<<